BOUaqua.com

CAPA 2014

Cuộc thi thủy sinh của Pháp CAPA (Concours Aquagora de Paysages Aquatiques) năm 2014. Bouaqua xin được giới thiệu một số tác phẩm tham dự.

Dưới 70L

Walk in the Woods (54 L - 60x30x30)
Walk in the Woods (54 L – 60x30x30)
Sakura's temple (27 L - 30x30x30)
Sakura’s temple (27 L – 30x30x30)
Aquagora aquascaping expérience (65 L - 60x30x36)
Aquagora aquascaping expérience (65 L – 60x30x36)
Prolifération végétale (38 L - 45x28x30)
Prolifération végétale (38 L – 45x28x30)
Arzal (70 L - 58x40x30)
Arzal (70 L – 58x40x30)
Souvenirs d'été (65 L - 60x30x36)
Souvenirs d’été (65 L – 60x30x36)
Une rivière de silice (27 L - 30x30x30)
Une rivière de silice (27 L – 30x30x30)
A river runs through it (63 L - 60x30x35)
A river runs through it (63 L – 60x30x35)

70 – 250L

Happinness for my wife (138 L - 55x50x50)
Happinness for my wife (138 L – 55x50x50)
Yamadori (86 L - 80x40x27)
Yamadori (86 L – 80x40x27)
Home (160 L - 100x40x40)
Home (160 L – 100x40x40)
Enraciné rooted (182 L - 90x45x45)
Enraciné rooted (182 L – 90x45x45)
Old tree stump (232 L - 105x49x45)
Old tree stump (232 L – 105x49x45)

Hơn 250L

Bedrock (330 L - 120x50x55)
Bedrock (330 L – 120x50x55)
Southern breeze song (360 L - 120x60x50)
Southern breeze song (360 L – 120x60x50)
Hanasaka Jiisan (360 L - 120x60x50)
Hanasaka Jiisan (360 L – 120x60x50)
Lady Macranda (450 L - 150x50x60)
Lady Macranda (450 L – 150x50x60)
Forgotten Ruins (290 L - 104x45x62)
Forgotten Ruins (290 L – 104x45x62)
Between The Trees (270 L - 120x45x50)
Between The Trees (270 L – 120x45x50)

Nguồn: http://www.aquagora.fr/…

5/5 - (1 bình chọn)

Để lại bình luận