BOUaqua.com

Saintly’s ‘savannah dreaming’

Hồ của thành viên saintly, diễn đàn aquascapingworld.com, đến từ England
Kích thước hồ: 120 x 45 x 45

Danh sách cây:
1. HC (Trân châu Cu Ba)
2. E. Tenellus (Cỏ đỏ)
3. Lilaeopsis (Huệ nước)
4. Java moss on stones (Rêu cá đẻ bám đá)
5. Rotala rotundifolia (Vẩy ốc)
6. M Umbrosum (Trân châu lá tròn)
7. Vallis Nana bunch (???)
8. crypt bullosa (Tiêu thảo Bullosa)
9. crypt petchii (Tiêu thảo nâu)
10. Bolbitis (Dương xỉ)
11. crypt nevellii (???)
12. microsorum ‘narrow’ (Dương xỉ lá hẹp)
13. undultas green (???)

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Để lại bình luận